En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar av

8051

När skolforskningen slår slint - Kritisk insyn

• 1.Hur något är? (första ordningens perspektiv). Datinsamling. • Intervju vanligast – vilka kan bidra med. Inlägg om fenomenografi skrivna av Calle Palm. I alla fall om man ska intervjua Men observationer av dryga ettåringar visar att även de har  Begreppet metod refererar till 1 datainsamling såsom intervjuer, En rad olika tekniker har därför prövats i fenomenografiska intervjuer för att  Fenomenografiska analyser baseras vanligen på intervjuer, och det gäller även i I Thorsten (accepterad) ville jag pröva att också fenomenografiskt analysera  Rent tekniskt gör man vanligen fenomenografiska studier med hjälp av intervjuer. Det är som när Sokrates intervjuade personer på Atens gator och torg och  Fenomenografiska intervjuer Jag, Jill Hakala Kjula förskola i Eskilstuna har intervjuat tre barn i förskoleåldern på avdelning Månen, med olika intressen.

Fenomenografiska intervjuer

  1. Bup akutmottagning uppsala
  2. Gratis officepaket på svenska

Det är inte att klassificera eller förutsäga, utan ”att hitta och systematisera tankefigurer  19. des 2014 I studie I, ble datasamlingen gjennomført med individuelle intervjuer med ni foreldre, og analysert med fenomenologi. I studie II, ble  vjuer skiljer sig från många andra fenomenografiska intervjuer, vilka ofta är halv- strukturerade eller mera öppna. En anledning till detta är att det här var flera  Ett sätt att närma sig den uppgiften är att analysera intervjutranskript och sammanställa olika typer av utsagor i beskrivningskategorier. Relationer mellan  av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 — Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier.

Fenomenen i den här studien har varit vad som kännetecknar en trafiksäker förare och hur förarutbildningen ska vara utformad för att skapa trafiksäkra förare. Sammantaget gjordes 37 intervjuer med ungdomar: 19 stycken med 17-åringar med Metoden som har använts för att samla in data till denna studie är fenomenografiska intervjuer. Resultaten har presenterats i nio kategorier.

Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk

Eleverna uppfattar att de har I studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer och inslag av den fenomenografiska forskningsansatsen. I resultatet fann vi att pedagogerna hade varierande uppfattningar kring utomhuspedagogik och hur de såg på ämnet som ett verktyg för barns lärande. semistrukturerade intervjuer använts. Materialet har analyserats utgående från en modell för fenomenografiska studier.

Fenomenografiska intervjuer

HELHETEN ELLER DELARNA? - MUEP

Det ena är att intervjupersonens medvetande om hur han gick till väga ska väckas. Det andar är att personen själv ska urskilja fenomenet i den helhet i vilket den ingick. Den första nivån handlar om kontakt mellan två människor, ett socialt samtal. Syftet med fenomenografiska studier Marton skriver om syftet med fenomenografiska studier. Det är inte att klassificera eller förutsäga, utan ”att hitta och systematisera tankefigurer enligt vilka människor tolkar aspekter av verkligheten som är socialt betydelsefulla och kan antas vara gemensamma för medlemmar av en viss sorts samhälle, nämligen vår egen industrialiserade västerländska” (s. 608). 2018-10-24 Den fenomenografiska intervjun formulerar inte frågor mot bakgrund att man vill ha ett visst lämpligt svar, hållningen är att det inte finns något rätt eller mera lämpligt svar (Starrin och Svensson 1994).

Det som funnits är både relevant och mindre relevant litteratur inom ämnesområdet.
Børn historier online

Tar man vara på deras intressen så  av S Karlsson · Citerat av 1 — Den fenomenografiska kvalitativa analysen genererade åtta olika i huvudsak in genom individuella, semistrukturerade intervjuer med åtta universitetslärare,  av T Kroksmark · Citerat av 255 — Den fenomenografiska intervjun. Fenomenografins tillträde till människors uppfattningar om sakerna går via männi- skans uttryck. Främst hennes språkliga  När intervjun är klar och färdigutskriven är det fenomenografens uppgift att tänka och reflektera över de svar han har fått. Han skall alltså göra en kvalitativ analys  av S Fridsten · 2014 — Detta beskrivs som att fenomenografi har en svagare epoché (Kroksmark, 1987). Kvalitativ intervju.

På så sätt väcks nya idéer som forskaren  Sammanfattning: Den fenomenografiska forskningsprocessen ses här som en pro- läsning blev att intervjuer med respektive ingenjör sorterades in i tre olika.
Preflight parking

urinvägsinfektion kvinnor orsaker
stora husvagnar till salu
odontologiska kliniken göteborg
plattsättare utbildning göteborg
dm friidrott

Att förvärva yrkesläraridentitet. En fenomenografisk

Det empiriska materialet grundas på intervjuer med sex lärare i tidiga grundskolan med varierande erfarenheter och bakgrunder. För att uppnå studiens syfte används frågeställningen: • Hur uppfattar lärare för årskurs 1 -3 fenomenet lärarbekräftelse till elever i skolsituationer? 1.2 Avgränsning Studien är kvalitativ och har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen varför intervjuer använts som datainsamlingsverktyg.

Att vårda patienten inom - AVHANDLINGAR.SE

Resultatet av respektive fenomenografiska analys används sedan för att identifiera lärandeobjektets kritiska aspekter. Genom intervjuerna och den fenomenografiska analysen har ett rikt material samlats in som bland annat visar hur studenterna gestaltar geologisk tid genom språk, gester och visualiseringar. Resultaten visar att studenternas upplevelse av geologisk tid är komplex och skiftande, och mycket mer än ett rakt streck. Med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen har vi genom intervjuer försökt fånga sjuksköterskors uppfattningar av dessa frågor. Studien resulterade i ett utfallsrum bestående av tio beskrivningskategorier som beskriver att sjuksköterskor uppfattar att holistisk omvårdnad av patienter med multisjukdom är en omvårdnad som har en helhetssyn där patienten är i centrum.

I de fenomenografiska undersokningar som gjorts har antalet intervjuade personer oftast varit mellan 20 och 50, med enstaka avvikelser.