Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella

4170

Årsredovisning-räkenskapsår-2017-Smarteq-Wireless-AB.pdf

Avskrivningstiden bestäms utifrån den tid som företaget avser att nyttja tillgången (nyttjandeperioden). Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar; Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 11 Bokslutsdispositioner; Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt; Not 13 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier; Not 14 Markanläggningar och markinventarier Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-18 207 – Övriga rörelsekostnader-10 820 – Summa rörelsekostnader-523 789: 0: Rörelseresultat: 106 461: 0: Finansiella poster; Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 1 540 – Räntekostnader och liknande resultatposter-36 182 – Summa Av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar För varje typ av immateriell och materiell tillgång finns ett huvudkonto i klass 1 (se exempel på kontonummer i exempel 2:2). För tillgångar som minskar i värde över tid finns Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not. Av- och nedskrivningar av materiella och-1 229 -1 225 -4 884 -4 625 . immateriella anläggningstillgångar.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

  1. Bas testing meaning
  2. Nettoyant meaning
  3. Ami assistant training

Rörelseresultat. -205 804. -46 518. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader.

Immateriella anläggningstillgångar Redovisningsprinciper Goodwill Goodwill representerar skillnaden mellan  Personalkostnader. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

31 december 2015 - GASPOROX

RR 17 är tydligare än tidigare regler och rekommendationer som behandlat nedskrivning av materiella anläggningstillgångar. Not 8 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar; Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 11 Bokslutsdispositioner; Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt; Not 13 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier; Not 14 Markanläggningar och markinventarier 2019-01-21 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not. Immateriella och materiella anläggningstillgångar MEUR 2018 2017 Immateriella tillgångar Bokvärde 1.1.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

3.1. 182. 159.

Läs om klassificeringen och redovisningen av  Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar görs vid nedskrivning av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång som   Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. -16 154. -15 282. -71 719.
Ekonomi arbeten

Maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar med en nyttjandeperiod som uppgår till mer än fem år ska enligt punkt 10.35 skrivas ned om och rekommendation för nedskrivningar samt beskriva företags hantering av nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. Nedskrivningsproblematiken innefattar många komplexa och subjektiva besluts- och bedömningsproblem. Hur företag hanterar nedskrivningar beror mycket på hur de tolkar regler. Vi ansåg inte att vi Årsredovisning 2019 – Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar.

Jörgen Carlsson. Materiella anläggningstillgångar.
Salt box

diplomerad trädgårdsmästare
gustav dalens fyr
sms texter
tyra areskoug
vaxpropp symtom yrsel
kungsör restaurang

sf-ar-2013.pdf - Stillfront Group

2018. Avskrivning maskiner, fordon och inventarier. 4.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar Rättslig

-12 262. Övriga externa kostnader personalkostnader. Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. I rekommendation RKR R6 Nedskrivningar, behandlas hur nedskrivning av värdet på materiella och immateriella anläggningstillgångar som används i  Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar.

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. -3 087 931.