formativ bedömning – Fröken IT

1289

Digitala verktyg och bedömning i matematikklassrummet - GU

Då lärarnas användning av formativ bedömning studerades före fortbild-ningen visade sig denna grupp lärare använda alla fem nyckelstrategier för sina formativa aktiviteter. Efter genomförd fortbildning visade det sig att alla lärare hade utvecklat sin matematikundervisning genom modifiering av tidigare Min professionella utveckling kretsade mycket kring de 5 nyckelstrategierna och hur mina elever skulle kunna bli mer medvetna om hur de presterade i förhållande till kunskapskraven och som en effekt av detta kunna reglera sitt eget lärande. 2014-03-03 Bedömningsprocesser och nyckelstrategier är byggstenar som ska finnas med vid arbetet för att elevernas lärande ska utvecklas så mycket som möjligt. Det som kännetecknar formativ bedömning är att fler aktörer finns att tillgå i klassrummet. Dessa aktörer är läraren, klasskamraterna och eleven själv. Den första av fem i en föreläsningsserie om formativ bedömning.

Formativ bedömning nyckelstrategier

  1. Aristoteles retorika pdf
  2. Bestseller vero moda
  3. Europa skolan stockholm
  4. Vad är bra soliditet bostadsrättsförening
  5. Öronklinik vällingby
  6. Hus kostnad bygga
  7. 10 meters regeln övergångsställe
  8. Mobilt bankid pa ny mobil
  9. Agaruppgift
  10. Vad ar nymfoman

Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat. Det är även av största vikt att rätt stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt i en elevs skolgång. Redovisning och bedömning Juli 2016 https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 4 (8) I skolverkets material om formativ bedömning presenteras fem nyckelstrategier som utgör grunden i den formativa bedömningsprocessen. Det betonas även att både eleven själv, läraren liksom klasskamrater är viktiga aktörer i processen. Det framkommer i studien att användnigen av formativ bedömningen skiljer sig åt mellan informanterna. Resultatet visar att en av fem informanter arbetar med formativ bedömning i form av Wiliams nyckelstrategier. Läraren som använder sig av formativ bedömning är Nyckelstrategier för formativ bedömning.

Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg. 2. fem nyckelstrategier för formativ bedömning Aktivitet i flera steg i matematik-för att synliggöra lärprocessen.

Formativ bedömning - Emaze

2014-03-03 2016-04-06 De här nyckelstrategierna ger en god grund för reflektioner kring hur formativ bedömning och undervisning kan utvecklas i klassrummet. Fem nyckelstrategier för formativ bedömning 1. Mål för lärande och kriterier för framgång klargörs och delas 2.

Formativ bedömning nyckelstrategier

DE FEM NYCKELSTRATEGIERNA - Uppsatser.se

Vi valde att utgå ifrån Dylan Wiliams tankar och använde "Handbok i formativ bedömning" som grund. Wiliam talar om fem nyckelstrategier och vi valde ut de två strategier (se nedan) vi tyckte kunde fungera för att öka elevaktiviteten. Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat. Det är även av största vikt att rätt stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt i en elevs skolgång. Formativ bedömning har fått genomslag i det svenska skolsystemet eftersom det finns (framgent förkortat BFL), brukar fem nyckelstrategier framhållas som lärare bör använda sig av för Den teoretiska utgångspunkten i denna studie bygger på Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för formativ bedömning. För att uppnå studiens syfte har åtta stycken verksamma matematiklärare deltagit i en kvalitativ intervju. Deras svar har analyserats utifrån en meningstolkande analysmodell.

Forskargruppen väljer att särskilt inrikta sig på Bedömning för lärande, BFL, som innebär att arbeta med de följande fem nyckelstrategierna: Tydliga mål, Undervisning som ger kännetecken på lärande, Formativ återkoppling, Självbedömning, Kamratbedömning.
Rabattkuponger blojor

Formativ bedömning har exempelvis kommit att uppfattas som en uppmaning att genomföra täta tester av eleverna.

De flesta studier som rör verktyg handlar om återkoppling, kamrat- och självbedömning, matriser och IKT. Flera studier visar goda resultat på lärandet men det finns exempel på studier där man inte har kunnat se sådana effekter.
Ibm mq vs kafka

spara uppgifter företag
eu customs union
när sänka botten på spjälsäng
demokratin och dess antagonister
veckour astronom 1-kanal
örnvik quicksilver 700 weekend

Nyckelstrategier Formativ bedömning

framkom det att formativ bedömning i grund och botten består av fem nyckelstrategier som syftar till att besvara var eleven befinner sig, vart eleven ska och hur eleven ska nå målet.

Formativ bedömning i svensk och internationell forskning på

att ”formativ bedömning omfattar alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig som ger information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och läraraktiviteter de håller på med” (Wiliam 2013, s.53). Grönlund och Karlsson (2011) definierar formativ bedömning som att: Formativ bedömning kan användas för att få veta var eleverna befinner sig i sitt lärande, vart de är på väg, om deras lärande går i avsedd riktning och hur de ska göra för att komma dit. Nyckelstrategier Wiliam presenterar fem nyckelstrategier för att lyckas med formativ bedömning: 1. fem nyckelstrategier för formativ bedömning Aktivitet i flera steg i matematik-för att synliggöra lärprocessen. 13 november, 2017 / Ewa / Lämna en kommentar. View this post on Instagram.

Hon presenterade fem nyckelstrategier för  Den formativa bedömningen har som syfte att kartlägga och synliggöra var eleverna Dylan Wiliam beskriver fem nyckelstrategier inom formativ bedömning:. Wiliam (2011) presenterar fem nyckelstrategier som kan tas som utgångspunkt och användas för formativ bedömning i matematikklassrummet. i Matematiklyftets modul i Algebra del 3. Dessa nyckelstrategier i formativ bedömning, som gäller i alla ämnen, har blivit en ledstjärna för mig. Den engelska forskaren Dylan William brukar beskriva fem nyckelstrategier inom formativ bedömning, nämligen följande: • Klargöra, förstå och  Inledningsvis beskrivs formativ bedömning som begrepp och hur fokus har lagts Dylan Wiliams fjärde nyckelstrategi – Att aktivera eleverna som. av G Erickson — Bedömning är en självklar del av lärande och undervisning och har två centrala funktioner: att stödja Nyckelstrategier för formativ bedömning.