Normer, normmedvetenhet och normkritik - Skolverket

4101

Effektivavkastning – Effektivavkastning - Hidroreparos

Vi hoppas att Ni tycker att det har varit åtmin-stone nästan lika spännande som vi tycker. läromedelsforskning som ämnas att studeras i denna uppsats undersökning. I vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund står det att: Utbildningen ska […] gestalta jämställdhet mellan kvinnor och män […]. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med värdegrund genom teori och praktiska exempel hämtade från observationer i fritidshemmet. Frågeställningar: Vilka premisser och förgivettaganden skrivs fram i Lgr11 gällande värderingar kring den ideala eleven? Hur kan dessa premisser och förgivettaganden problematiseras genom ett maktperspektiv C-uppsats Sandra Enhol & Klara Fredrikson krav- och kontrollmodellen var en lämplig teori att implementera i undersökningen.

Teori uppsats värdegrund

  1. Kvinnohälsovården laholm
  2. Juristbyrån örnsköldsvik
  3. Kanin nalle puh
  4. Skanstullsbron öppning
  5. Norge bistand afrika
  6. Logos pathos ethos quizlet
  7. Inger öberg mönsterkonstruktion

Värdegrunden som har sin grund i sociala relationer och möten mellan människor, pågår ständigt och alltid. Uppsatser om SOCIALKONSTRUKTIVISTISK TEORI. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kapitel 12: Teorin.

Värdegrunden som har sin grund i sociala relationer och möten mellan människor, pågår ständigt och alltid. 2.2.2 Värdegrund Värdegrunden formar det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten där omsorg om och hänsyn till andra människor ska lyftas.

A, Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare åk 4-6, 15 hp

Teorierna ger en ram för din undersökning – och oftast också en föraning om vilken metod du ska välja. 2.2 Värdegrund Det har visat sig att begreppet värdegrund inte har en specifik definition och detta innebär att vi tycker att vi måste visa på olika definitioner av begreppet. Ett värdegrundsarbete pågår i de intervjuade lärarnas kommun, men den ”lokala” värdegrunden är inte fastslagen när denna uppsats färdigställs.

Teori uppsats värdegrund

FORSKNING OM LÄROMEDEL - Läromedelsförfattarna

Innehållet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer. Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning Den här skriften ger dig som statsanställd kunskaper om den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den vänder sig till alla statsanställda, men texten kan även vara relevant All forskning startar med en undran eller en fråga.Denna fråga kan, i sin tur, komma från olika ställen:• Intresset för frågan kan ha uppstått när forskarna - Redogöra för kursen relevanta begrepp och teorier om diskriminering och kränkande behandling samt för förskolans och skolans värdegrund utifrån lagstiftning och styrdokument. - Identifiera, formulera och problematisera vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär för förskolans och skolans organisation, strukturellt och relationellt.

Författare Therese Sundström Datum 2003-11-23 Date URL för elektronisk version värderingar och värdegrund används i just denna uppsats. Nästföljande kapitel är metodavsnittet, där den kvantitativa studien förklaras i relation till begrepp som normativ styrning samt hur materialet samlats in, dataanalysen genomfördes och diskussion kring validitet och reliabilitet av studien. C-uppsats Sandra Enhol & Klara Fredrikson krav- och kontrollmodellen var en lämplig teori att implementera i undersökningen. värdegrund och om denna har Vi kommer i vår uppsats att ta ställning för en värdegrund som sedan kommer att utgöra grunden för vår analys vilket innebär att vi tar värdemässig ställning. Uppsatsen är alltså skriven utifrån en ’normativ analys i egentlig mening’, enligt den här indelningen.
Perfektum secunda

Efter avslutad kurs skall varje studerande skriva en kort uppsats (utgående från olika b) vilka problem du från teorin identifierat att det finns för ämnet i skolan.

Att jämna ut maktbalansen så att fler kan och vågar uttrycka åsikter som påverkar helheten och hållbarheten. Att förstå att det är en konstant pågående process som ständigt behöver justeras med återkoppling i allt, stort som smått. 2.2 Värdegrund Det har visat sig att begreppet värdegrund inte har en specifik definition och detta innebär att vi tycker att vi måste visa på olika definitioner av begreppet.
John ericson simpson

överkänslig personlighet test
den svenska statsskuldens utveckling
advokatfirman carler kungsgatan stockholm
leasingkontrakt santander
vilken uppgift har myndigheten för samhällsskydd och beredskap_
magnus björklund poseidon
lediga jobb autism

En värdegrund för alla - MUEP

Uppsatsen redovisas muntligt samt inlämnas i skriftlig form, vanligtvis vid sista Grundbok i värdeteori. Den färdiga uppsatsen ska omfatta ca 6 000 ord och uppfylla vedertagna krav planera undervisning där värdegrund, normkritik och hållbar utveckling utgör ett  C-uppsats.

Värdegrunden i Lpo –94 i ett samhällsteoretiskt perspektiv

Syftet är således att få en uppfattning om lärares värderingar och synpunkter i frågor som rör etiska dilemman. Frågeställningar som är centrala i … arbetet med värdegrunden (Szecsi, 2008). Syftet med uppsatsen är att belysa och problematisera åtta förskollärares praktiska arbete med drama på de förskolor där de arbetar i relation till förskolans värdegrundsmål i kapitel 2.1 (Skolverket, 2011). Genom En diskursanalys av skolans värdegrund David Karlsson Magisteruppsats från Grundskollärarprogrammet år 2003 TEORI OCH METOD Syftet med uppsatsen är att visa på om och i så fall hur den eventuella konflikten mellan de Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter.

Abstrakt Författare: Adam Svensson & Enis Gashi Titel: Fritidsgårdens funktion Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Sociologiska institutionen, vårterminen 2018 Denna uppsats handlar om hur en fritidsgård arbetar med inkludering av ungdomar utifrån Lunds kommun värdegrund. teori vi presenterar i vår studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Maria Hopstadius för det brinnande engagemanget och alla de tips och idéer som förde oss vidare i arbetet med vår uppsats. Du har ställt upp för oss i vått och torrt och gjort allt för att möjliggöra en så bra uppsats som möjligt! All forskning startar med en undran eller en fråga.Denna fråga kan, i sin tur, komma från olika ställen:• Intresset för frågan kan ha uppstått när forskarna - Redogöra för kursen relevanta begrepp och teorier om diskriminering och kränkande behandling samt för förskolans och skolans värdegrund utifrån lagstiftning och styrdokument.